همیاران علم

مطالب علمی

همیاران علم

مطالب علمی

دانلود فایل

 • ۰
 • ۰

فهرست مطالب
 
 

 

 

 

            عنوان صفحه
          فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………………………………….هشت
فصل اول:  مقدمه و بررسی منابع. ۲
۱-۱   کلیات… ۲
۱-۲   مقدمه. ۳
۱-۳   انتشار جغرافیایی و اهمیت اقتصادی رازیانه. ۴
۱-۴   گیاه‌شناسی رازیانه. ۵
۱-۴-۱      معرفی تیره چتریان. ۵
۱-۴-۲      معرفی جنس رازیانه. ۵
۱-۴-۳      معرفی گونه­ های رازیانه. ۵
۱-۵   ریخت شناسی (مورفولوژی) ۶
۱-۶   فنولوژی   ۶
۱-۷   مصارف دارویی.. ۷
۱-۸   نیازهای اکولوژیکی گیاه رازیانه. ۸
۱-۹   نیازهای زراعی   ۸
۱-۱۰ مواد و عناصر غذایی مورد نیاز. ۹
۱-۱۱ ترکیبات شیمیایی.. ۹
۱-۱۱-۱    اسانس ­ها ۹
۱-۱۲ ترکیبات فنولیک……….. ۱۰
۱-۱۳ استخراج ترکیبات فنولیک     ۱۱
۱-۱۳-۱    استخراج با حلال. ۱۱
۱-۱۳-۲    استخراج توسط امواج اولتراسونیک……………. ۱۱
۱-۱۳-۳    استخراج با کلونجر. ۱۲
۱-۱۴ آنتی­اکسیدانها و اهمیت آنها ۱۲
۱-۱۵ طبقه بندی آنتی اکسیدان ها ۱۳
۱-۱۶ خودناسازگاری.. ۱۳
۱-۱۷ خویش­آمیزی.. ۱۴
۱-۱۸ اهداف خویش­آمیزی.. ۱۴
۱-۱۹ ژنتیک پسروی خویش­آمیزی.. ۱۴

 

 

هشت

۱-۲۰ تنوع ژنتیکی.. ۱۴

 

 

 

 

 

 

۱-۲۱ اهمیت بررسی تنوع ژنتیکی.. ۱۵
۱-۲۲ روش‌های بررسی تنوع ژنتیکی.. ۱۵
۱-۲۲-۱    نشانگر ژنتیکی.. ۱۵
۱-۲۲-۲    نشانگرهای مورفولوژیک…. ۱۶
۱-۲۲-۳    نشانگرهای آناتومیک…. ۱۶
۱-۲۲-۴    نشانگرهای بیوشیمیایی.. ۱۶
۱-۲۲-۵    نشانگرهای مولکولی.. ۱۷
۱-۲۳ تقسیم ­بندی نشانگرهای مولکولی.. ۱۷
۱-۲۳-۱    نشانگرهای اختصاصی.. ۱۷
۱-۲۳-۲    نشانگرهای تصادفی.. ۱۷
۱-۲۴ نشانگر ISSR.. 17
1-25 کاربردهای نشانگر ISSR.. 18
1-25-1    مطالعات تنوع ژنتیکی.. ۱۸
۱-۲۵-۲    نقشه­یابی ژنتیکی.. ۱۸
۱-۲۵-۳    نشانمند کردن ژن و انتخاب به کمک نشانگر. ۱۸
۱-۲۵-۴    مشخص ساختن فراوانی توالی‌های ریزماهواره ۱۸
۱-۲۵-۵    مطالعات جمعیت‌های طبیعی و تمایز گونه‌ها ۱۸
۱-۲۶ روش های تجزیه و تحلیل.. ۱۸
۱-۲۶-۱    تجزیه خوشه­ای.. ۱۹
۱-۲۶-۲    تجزیه به مؤلفه‌های متعادل. ۱۹
۱-۲۷ مطالعات ژنتیک جمعیت… ۱۹
۱-۲۸ مطالعات انجام شده در زمینه خویش­آمیزی.. ۱۹
۱-۲۹ مطالعات انجام شده روی رازیانه. ۲۰
۱-۳۰ اهداف این پژوهش…. ۲۱
۱-۳۱ جنبه­ های جدید بودن طرح.. ۲۱
فصل دوم:  مواد و روش­ها……… ۲۲
۲-۱   شمای کلی پژوهش…. ۲۲
۲-۲   موقعیت و ویژگی­های مکان آزمایش…. ۲۲
۲-۳   مواد گیاهی   ۲۲
۲-۴   نحوه اجرای این پژوهش…. ۲۵
۲-۵   بررسی تأثیر خویش­آمیزی بر روی صفات… ۲۵
۲-۶   صفات آناتومی مورد بررسی و نحوه اندازه ­گیری آنها ۲۵

 

 

نه

۲-۷   صفات مورفولوژی مورد بررسی و نحوه اندازه ­گیری آنها ۲۸
۲-۸   اندازه ­گیری درصد اسانس و اجزای آن. ۳۰
۲-۸-۱      محاسبه درصد اسانس…. ۳۰
۲-۸-۲      تجزیه مواد مؤثره اسانس (اجزای اسانس) ۳۰
۲-۹   اندازه ­گیری فعالیت آنتی­اکسیدانی.. ۳۱
۲-۹-۱      تهیه و عصاره­گیری گیاه ۳۱
۲-۹-۲      تعیین ترکیبات فنولی.. ۳۱
۲-۹-۳      بررسی خاصیت آنتی­رادیکالی به روش DPPH   ۳۱
۲-۹-۴      ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی به روش بی­رنگ شدن بتاکاروتن.. ۳۲
۲-۹-۵      بررسی قدرت احیاءکنندگی آهن.. ۳۲
۲-۹-۶      اندازه ­گیری محتوی تام فلاونوئید عصاره‌ها ۳۲
۲-۱۰ بررسی تنوع ژنتیکی بین لاین­های خودگرده افشان و آزاد گرده افشان گیاه رازیانه………………….. ۳۲
۲-۱۰-۱    استخراج DNA ژنومی از نمونه‌های گیاهی.. ۳۲
۲-۱۱ اندازه‌گیری کیفیت و کمیت DNA.. 33
2-12 اندازه‌گیری غلظت DNA توسط اسپکتروفتومتری.. ۳۳
۲-۱۳ اندازه‌گیری غلظت DNA توسط ژل آگارز. ۳۴
۲-۱۴ تکنیک ISSR.. 35
2-15 تجزیه و تحلیل‌های آماری.. ۳۷
۲-۱۶ تجزیه و تحلیل داده ­های آناتومیک، مورفولوژیک و فیتوشیمیایی…………… ۳۷
فصل سوم:  نتایج و بحث………. ۴۰
۳-۱   مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در بخش آناتومیک ساقه. ۴۱
۳-۲   تشریح ساقه در توده­های آزاد گرده افشان. ۴۱
۳-۳   تشریح ساقه در توده­های خودگرده افشان. ۴۲
۳-۴   تجزیه واریانس آناتومیک دمبرگ…. ۵۱
۳-۵   مقایسه میانگین صفات آناتومیک دمبرگ…. ۵۱
۳-۶   تشریح دمبرگ در توده­های آزاد گرده افشان. ۵۱
۳-۷   تشریح دمبرگ در توده­های خودگرده افشان.. ۵۲
۳-۸   تجزیه واریانس آناتومیک بذر. ۶۱
۳-۹   مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در بخش آناتومیک بذر. ۶۱
۳-۹-۱      طول بذر. ۶۱
۳-۹-۲      عرض بذر. ۶۱
۳-۹-۳      نسبت طول به عرض بذر. ۶۱
۳-۹-۴      ضخامت اپیکارپ… ۶۱

 

 

ده

۳-۹-۵      تعداد لایه اپیکارپ… ۶۲

 

 

 

 

 

 

۳-۹-۶      حاشیه سطح دیواره سلولی آنتی­کلینال. ۶۲
۳-۹-۷      تعداد لایه دیواره سلولی پری­کلینال. ۶۲
۳-۹-۸      ضخامت کوتیکول. ۶۲
۳-۹-۹      تعداد لایه کوتیکول. ۶۳
۳-۹-۱۰    ضخامت پارانشیم مزوکارپ… ۶۳
۳-۹-۱۱    تعداد لایه پارانشیم مزوکارپ… ۶۳
۳-۹-۱۲    تعداد دستجات آوندی مزوکارپ… ۶۳
۳-۹-۱۳    اندازه دستجات آوندی مزوکارپ… ۶۳
۳-۹-۱۴    تعداد کانال ترشحی.. ۶۴
۳-۹-۱۵    تعداد لایه پوشش بذر. ۶۴
۳-۹-۱۶    تعداد لایه اندوکارپ… ۶۴
۳-۹-۱۷    تعداد لایه آندوسپرم. ۶۴
۳-۱۰ مقایسه میانگین نتایج حاصل از پسروی خویش­آمیزی بر روی صفات آناتومی ساقه. ۷۰
۳-۱۱ مقایسه میانگین نتایج حاصل از پسروی خویش­آمیزی بر روی صفات آناتومی دمبرگ…. ۷۴
۳-۱۲ مقایسه میانگین نتایج حاصل از پسروی خویش­آمیزی بر روی صفات آناتومی بذر. ۷۸
۳-۱۳ تجزیه خوشه­ای   ۸۱
۳-۱۴ تجزیه به عامل­ها ۸۴
۳-۱۴-۱    تجزیه به عامل­های صفات آناتومی مرتبط با ساقه. ۸۴
۳-۱۴-۲    تجزیه به عامل­های صفات آناتومی مرتبط با دمبرگ…. ۸۸
۳-۱۴-۳    تجزیه به عامل­های صفات آناتومی مرتبط با بذر. ۹۳
۳-۱۵ ارزیابی صفات مورفولوژی در توده­های آزاد گرده افشان و خودگرده افشان. ۱۰۴
۳-۱۶ آماره­های توصیفی، برآورد ضرایب تغییرات فنوتیپی، ژنوتیپی و وراثت پذیری عمومی.. ۱۰۴
۳-۱۷ تجزیه واریانس صفات مورفولوژیک     ۱۰۷
۳-۱۷-۱    درصد سبز شدن. ۱۰۷
۳-۱۷-۲    ارتفاع. ۱۰۷
۳-۱۷-۳    تعداد انشعاب فرعی.. ۱۰۷
۳-۱۷-۴    قطر گل­آذین.. ۱۰۸
۳-۱۷-۵    قطر تاج­پوش… ۱۰۸
۳-۱۷-۶    وزن تر بوته. ۱۰۸
۳-۱۷-۷    وزن خشک بوته. ۱۰۸
۳-۱۷-۸    نسبت قطر تاج پوش به ارتفاع. ۱۰۹
۳-۱۷-۹    نسبت ارتفاع به تعداد انشعاب فرعی.. ۱۰۹

 

 

یازده

۳-۱۷-۱۰  تعداد روز تا ۵۰ درصد سبز شدن. ۱۰۹
۳-۱۷-۱۱  تعداد روز تا ۵۰ درصد گل‌دهی.. ۱۱۰
۳-۱۷-۱۲  وزن هزار دانه. ۱۱۰
۳-۱۷-۱۳  تعداد بذر در چتر. ۱۱۰
۳-۱۷-۱۴  عملکرد دانه در بوته. ۱۱۰
۳-۱۷-۱۵  شاخص خودسازگاری.. ۱۱۱
۳-۱۸ مقایسه میانگین نتایج حاصل از پسروی خویش­آمیزی بر روی صفات مورفولوژی.. ۱۱۶
۳-۱۹ گروه­بندی (تجزیه خوشه­ای) ۱۲۰
۳-۲۰ تجزیه واریانس صفات فیتوشیمیایی.. ۱۲۶
۳-۲۰-۱    درصد اسانس…. ۱۲۶
۳-۲۰-۲    عملکرد عصاره ۱۲۶
۳-۲۰-۳    فنول تام. ۱۲۷
۳-۲۰-۴    فلاونوئید تام. ۱۲۷
۳-۲۰-۵    آنتی­اکسیدان  (IC50) 127
3-21 مقایسه میانگین نتایج حاصل از پسروی خویش­آمیزی بر روی صفات فیتوشیمیایی.. ۱۳۰
۳-۲۲ ترکیبات اصلی اسانس…. ۱۳۲
۳-۲۳ همبستگی بین ترکیبات و عملکرد اسانس در رازیانه. ۱۳۶
۳-۲۴ تیپ­های شیمیایی توده­های رازیانه بر اساس ترکیبات اصلی اسانس…. ۱۳۸
۳-۲۵ تجزیه عامل­های ترکیبات اصلی اسانس بذر. ۱۳۹
۳-۲۶ همبستگی صفات آناتومیک، مورفولوژیک و فیتوشیمیایی……………………………………………………………. ۱۴۰
۳-۲۷ ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی توده­ها ۱۴۳
۳-۲۸ روش به دام­اندازی رادیکال ۱و۱- دی­فنیل-۲-پیکریل­هیدرازیل.. ۱۴۳
۳-۲۹ آزمون قدرت احیاکنندگی.. ۱۴۳
۳-۳۰ روش بی­رنگ شدن بتاکاروتن.. ۱۴۴
۳-۳۱ همبستگی بین ترکیبات فنولیک و سه مدل سیستم سنجش ظرفیت آنتی­اکسیدانی ۱۴۸
۳-۳۲ مطالعات فنولوژی.. ۱۴۹
۳-۳۳ بررسی همبستگی بین پارامترهای اندازه ­گیری شده در مراحل مختلف نمونه­برداری گیاه ۱۵۲
۳-۳۴ بررسی تنوع بین توده­های خودگرده افشان و آزاد گرده افشان رازیانه با بهره گرفتن از نشانگرISSR   ۱۵۶
۳-۳۴-۱    استخراج DNA ژنومی.. ۱۵۶
۳-۳۵ الگوی نواری آغازگرها در توده­های خودگرده افشان. ۱۵۸
۳-۳۶ تجزیه خوشه­ای……. ۱۶۳
۳-۳۷ ضریب همبستگی کوفنتیک     ۱۶۳
۳-۳۸ ترسیم نمودارخوشه­ای.. ۱۶۳

 

 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰

شکل ۱-۷- تصویرSEM کلسیم فسفات­های آپاتیتی.. ۲۹
شکل ۱-۸- تصویر SEM نانو­ذرات کلسیم فسفات.. ۳۰
شکل ۱-۹- تصویرSEM نانو کامپوزیت­های دو­فازی کلسیم فسفات.. ۳۰
شکل ۱-۱۰- تصویر TEM ترکیبات کلسیم فسفات.. ۳۱
شکل ۱-۱۱- تصویر SEM نانو­ساختارهای کلسیم فسفات.. ۳۱
شکل ۱-۱۲- تصاویر SEM بیوسرامیک­های کلسیم فسفات.. ۳۲
شکل ۱-۱۳- تصویر SEM نانوذرات تری کلسیم فسفات.. ۳۳
شکل ۱-۱۴- تصویر SEM نانوذرات هیدروکسی آپاتیت.. ۳۳
شکل ۱-۱۵- ساختار آلومینوم فسفات­های مختلف.. ۳۵
شکل ۱-۱۶- الگوی XRD زئولیت AlPO4-5. 35
شکل ۱-۱۷- کانال عمودی AlPO4-5 مشاهده شده درطول جهت [٠٠١]. ۳۶
شکل۱-۱۸- AlPO4-5 مشاهده شده در طول جهت [٠٠١]. ۳۶
شکل ۱-۱۹- تصویر SEM نانوکریستال­های آلومینیوم فسفات.. ۳۹
شکل ۱-۲۰- تصویر SEM کریستال­های هگزاگونال آلومینیوم فسفات.. ۴۰
شکل ۱-۲۱- تصاویر SEM نمونه­های تهیه شده در pH برابر با ۹٫ ۴۱
شکل ۱-۲۲- تصویر SEM از AlPO4-5. 41
شکل ۲-۱- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۶
شکل ۲-۲- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۷
شکل ۲-۳- طیف FT-IR نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۷
شکل ۲-۴- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۸
شکل ۲-۵- تصویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۸
شکل ۲-۶- طیف FT-IR نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۴۹
شکل ۲-۷- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۰
شکل ۲-۸- تصویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۰
شکل ۲-۹- طیف FT-IR نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۰
شکل ۲-۱۰-طیف EDX نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۱
شکل ۲-۱۱- تصویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری بوتیل فسفات.. ۵۲
شکل ۲-۱۲- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۵۳
شکل ۲-۱۳- تصویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۵۳
شکل ۲-۱۴- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۴
شکل ۲-۱۵- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۵
شکل ۲-۱۶- طیف FT-IR نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۵
شکل ۲-۱۷-طیف EDX نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۵۵
شکل ۲-۱۸- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری بوتیل فسفات.. ۵۶
شکل ۲-۱۹- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۵۷
شکل ۲-۲۰- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۵۷
شکل ۳-۱- الگوی XRD آلومینوم فسفات آمورف.. ۵۹
شکل ۳-۲- الگوی XRD آلومینوم فسفات آمورف پس از کلسینه شدن در دمای ۶۰۰ درجه. ۶۰
شکل ۳-۳- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۱
شکل ۳-۴- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۳
شکل ۳-۵- طیف FT-IR نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۴
شکل ۳-۶- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۵
شکل ۳-۷- تصاویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۷
شکل ۳-۸- طیف FT-IR نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از فسفر تری کلرید. ۶۸
شکل ۳-۹- الگوی XRD کلسیم فسفات آمورف.. ۶۹
شکل ۳-۱۰- تصویر SEM کلسیم فسفات آمورف.. ۷۰
شکل ۳-۱۱- الگوی EDX کلسیم فسفات آمورف.. ۷۱
شکل ۳-۱۲- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۷۲
شکل ۳-۱۳- تصاویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات در مقیاس­های ۳۰۰ نانومتر و ۱ میکرومتر. ۷۴
شکل ۳-۱۴- طیف FT-IR نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۷۵
شکل ۳-۱۵-طیف EDX نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۷۶
شکل ۳-۱۶- تصویر SEM میکروساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری بوتیل فسفات.. ۷۷
شکل ۳-۱۷- الگوی XRD نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۷۸
شکل ۳-۱۸- تصویر SEM نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۷۹
شکل ۳-۱۹- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۸۱
شکل ۳-۲۰- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۸۲
شکل ۳-۲۱- طیف FT-IR نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۸۳
شکل ۳-۲۲-طیف EDX نانوساختارهای آلومینوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۸۴
شکل ۳-۲۳- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری بوتیل فسفات.. ۸۵
شکل ۳-۲۴- الگوی XRD نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۸۶
شکل ۳-۲۵- تصویر SEM نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تریس­(۲‐اتیل­هگزیل)­فسفات.. ۸۷

 

فهرست جدول­ها
جدول۱-۱- خواص فیزیکی نمک­های مختلف کلسیم فسفات[۲۰،۲۳]. ۱۴
جدول ۱-۲- پارامترهای ساختار کریستالی α-,β- Ca2P2O7 ۲۶
جدول ۱-۳- مثال­هایی از ترکیبات حفره­دار آلومینوم فسفات.. ۳۷
جدول ۲-۱- مواد شیمیایی مصرفی.. ۴۴
جدول ۳-۱- پارامترهای شبکه کریستالی ترکیب آلومینیوم فسفات در سه ساختار ارتورومبیک، آنورتیک و هگزاگونال. ۶۲
جدول ۳-۲- پارامترهای شبکه کریستالی ترکیب  تتراگونال کلسیم فسفات.. ۶۶
جدول ۳-۳- داده ­های طیفی حاصل از آنالیز EDX کلسیم فسفات آمورف.. ۷۱
جدول ۳-۴- پارامترهای شبکه کریستالی ترکیب ارتورومبیک کلسیم فسفات.. ۷۳
جدول ۳-۵- داده ­های طیفی حاصل از آنالیز EDX نانوساختارهای کلسیم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۷۶
جدول ۳-۶- پارامترهای شبکه کریستالی ترکیب ارتورومبیک آلومینیوم فسفات.. ۸۰
جدول ۳-۷- داده ­های طیفی حاصل از آنالیز EDX نانوساختارهای آلومینیوم فسفات سنتز شده از تری متیل فسفات.. ۸۴

 

اختصارات
(α/β-) TCP – (Alpha/Beta-) Tricalcium Phosphate
ACP – Amorphous Calcium Phosohate
BCP – Bisphasic Calcium Phosphate
CA – Carbonated Apatite
CDHA – Calcium-deficient Hydroxyapatite

 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰

۵-۴-۴-۲- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی… ۵۸
۶-۴-۴-۲- متغیرهای فرهنگ شهری… ۵۹
۷-۴-۴-۲- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی… ۵۹
-۲-۴-۵اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری… ۶۰
-۲-۴-۵۱تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم) ۶۰
-۲-۴-۵-۲تاثیرات اقتصادی _ اجتماعی توریسم.. ۶۱
-۲-۴-۵-۳عوامل انگیزشی توریستها در دیدار از مناطق شهری… ۶۱
-۲-۴-۵-۴عوامل مکانی و غیر مکانی توسعه گردشگری… ۶۳
-۲-۴-۶ابعاد رقابت پذیری گردشگری… ۶۴
-۲-۴-۷شهرهای رقابت پذیر اروپا ۶۵
۵-۲- خلاقیت.. ۶۶
-۲-۵-۱تئوری های خلاقیت در شهرسازی… ۶۷
-۲-۵-۲نقد های وارد شده بر تئوری خلاقیت… ۶۹
-۲-۵-۳عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا ۶۹
-۲-۵-۴تحقیق مونتگومری… ۷۲
۶-۲- بررسی جایگاه موضوع در تجارب جهانی.. ۷۴
مقدمه. ۷۴
-۲-۶-۱آماده سازی «ریگا» برای پروژه پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۱۴٫٫ ۷۴
۲-۶-۲- پروژه Superklin در دانمارک…. ۸۲
۳-۶-۲- تجارب موجود احیاء مکان با رویکرد ایجاد محورهای فرهنگی… ۸۵
۱-۳-۶-۲- برنامه ریزی فرهنگی برای شهر آلبوکروک…. ۸۵
۲-۳-۶-۲- برنامه ریزی فرهنگی در بوکهام هیلز شایر ۲۰۱۰ – ۲۰۰۵ (سیدنی) ۸۷
۳-۳-۶-۲- توسعه توریسم فرهنگی در شهر چند نژادی بیرمنگام. ۸۹
۴-۶-۲- تجارب جهانی در رابطه با ایجاد فضاهای گردشگری رقابت پذیر شهری… ۹۱
۱-۴-۶-۲- تجربه روین… ۹۱
۲-۴-۶-۲- روتردام (Rotterdam) 92
3-4-6-2 – کپنهاگ…. ۹۳
۷-۲- نتیجه گیری و رویکرد نظری تحقیق.. ۹۵
فصل سوم: مدل تحلیل و روش شناسی پژوهش…. ۹۷
مقدمه. ۹۸
۱-۳- روش تحقیق.. ۹۸
۲-۳- معرفی روش های مختلف.. ۹۸
۳-۳- معرفی روش مورد استفاده )مدل (TDCA. 101
1-3-3- اجزاء و مولفه های مدل TDCA.. 103
1-1-3-3- ترکیب فعالیت ها ۱۰۳
۲-۱-۳-۳- تسهیلات حمایتی… ۱۰۳
۳-۱-۳-۳- تجربه محیطی… ۱۰۳
۴-۱-۳-۳- ارتباطات… ۱۰۴
۵-۱-۳-۳- عملکرد گردشگری… ۱۰۵
۶-۱-۳-۳- رضایت گردشگران.. ۱۰۵
۴-۳- معیارها و شاخص های تحقیق.. ۱۰۶
۵-۳- روش های گرد اوری داده ها ۱۰۷
۱-۵-۳- پرسشنامه. ۱۰۷
۱-۱-۵-۳- پایایی پرسشنامه. ۱۰۸
۲-۱-۵-۳- روایی پرسشنامه. ۱۰۹
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل.. ۱۰۹
۱-۶-۳- تحلیل رگرسیون تک متغیره. ۱۱۰
۷-۳- جمع بندی.. ۱۱۰
فصل چهارم: شناخت و تحلیل محیط مورد مطالعه. ۱۱۱
مقدمه. ۱۱۲
۱-۴- معرفی اجمالی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد و موقعیت آن در شهر تهران.. ۱۱۲
۲-۴- تدقیق جایگاه و موقعیت عملکردی ـ کالبدی اراضی در سیستم شهری تهران.. ۱۱۳
۳-۴- سیر تحول شکل گیری و تغییرات اراضی عباس آباد. ۱۱۷
۱-۳-۴- تاریخچه عباس آباد. ۱۱۷
۲-۳-۴- پیشینه برنامه ریزی و توسعه در اراضی… ۱۱۷
۴-۴- مطالعات پایه. ۱۱۹
۱-۴-۴- مطالعات اقلیم و محیط طبیعی… ۱۱۹
۱-۱-۴-۴- تحلیل بخش اقلیم و محیط طبیعی… ۱۲۰
۲-۴-۴- سازمان فضایی ـ ادراکی… ۱۲۰
۱-۲-۴-۴- تحلیل بخش مطالعات سازمان فضایی و ادراکی… ۱۲۱
۳-۴-۴- ساختارِ عملکرد ـ فعالیت و محیط اجتماعی ـ اقتصادی… ۱۲۳
۱-۳-۴-۴- تحلیل ساختار عملکرد ـ فعالیت و محیط اجتماعی ـ اقتصادی. ۱۲۳
۴-۴-۴- حمل و نقل و ترافیک…. ۱۲۴
۱-۴-۴-۴- تحلیل حمل و نقل و ترافیک…. ۱۲۴
۵-۴- انجام مطالعات تکمیلی برای شناخت و تحلیل وضعیت و موقعیت زمین‌های عباس‌آباد. ۱۲۶
۶-۴- خلاصه‌ای از نتایج طرح‌های فرادست… ۱۳۰
۱-۶-۴- طرح مجموعه شهری تهران.. ۱۳۰
۲-۶-۴- طرح جامع شهر تهران.. ۱۳۰
۳-۶-۴- طرح جامع اراضی عباس‌آباد. ۱۳۳
۱-۳-۶-۴- نتایج تحلیل گروه‌های مطالعاتی… ۱۴۰
۴-۶-۴- طرح تفصیلی اراضی عباس‌آباد. ۱۴۱
۱-۴-۶-۴- فرایند برنامه‌ریزی در طرح جامع فضایی کالبدی عباس‌آباد. ۱۴۱
۲-۴-۶-۴- ویژگی‌های تعیین شده برای حوزه‌های هفت‌گانه. ۱۴۳
۳-۴-۶-۴- ساختار عمومی طرح جامع فضایی ـ کالبدی اراضی عباس‌آباد. ۱۴۳
-۴-۶-۴-۴مشخصات قطعات زمین در عباس‌آباد. ۱۴۶
۷-۴- جمع بندی.. ۱۶۲
فصل پنجم: ارزیابی رقابت پذیری اراضی عباس آباد. ۱۶۳
مقدمه. ۱۶۴
۱-۵- پرسشنامه. ۱۶۵
۱-۱-۵- ساختار پرسشنامه. ۱۶۵
-۵-۱-۲ توزیع  پرسشنامه. ۱۶۶
۲-۵- پرسش نامه استفاده کنندگان.. ۱۶۶
۱-۲-۵- تحلیل ویژگی های استفاده کنندگان.. ۱۶۶
۲-۲-۵- نتایج تحلیلی پرسشنامه استفاده کنندگان بر اساس آزمون KMO and Bartlett 171
3-2-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به استفاده کنندگان بر اساس آزمون همبستگی… ۱۷۳
۱-۳-۲-۵- ترکیب فعالیت ها ۱۷۳
۲-۳-۵-۲- تسهیلات حمایتی… ۱۷۴
۳-۳-۲-۵- تجربه محیطی… ۱۷۵
۴-۳-۲-۵- ارتباطات… ۱۷۶
۵-۳-۲-۵- عملکرد گردشگری… ۱۷۷
۶-۳-۲-۵- رضایت گردشگران.. ۱۷۸
۳-۵- پرسشنامه متخصصان.. ۱۸۱
۱-۳-۵- نتایج تحلیلی پرسشنامه متخصصان  بر اساس آزمون KMO and Bartlett 181
2-3-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به متخصصان  با بهره گرفتن از معادله رگرسیون.. ۱۸۲
۱-۲-۳-۵- ارزیابی میزان رقابت پذیری… ۱۸۲
۲-۲-۳-۵- ارزیابی میزان جذابیت… ۱۸۳
فصل ششم:جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. ۱۸۷
۱-۶- آزمون فرضیات پژوهش…. ۱۸۸
۲-۶- پیشنهادهای اجرایی.. ۱۸۸
۱-۲-۶- توجه به عوامل تقویت کننده تجربه محیطی… ۱۸۸
۲-۲-۶- توجه به عوامل تقویت کننده ارتباطات… ۱۸۹
۱-۲-۲-۶- تغییر اسم، برند و شعار محدوده گردشگری… ۱۹۰
۳-۲-۶- نکاتی برای شهرداری و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد. ۱۹۱
-۳۶- پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۹۱
منابع فارسی.. ۱۹۲
منابع انگلیسی.. ۱۹۳
منابع اینترنتی.. ۱۹۶
پیوست الف: پرسشنامه استفاده کنندگان از فضا ۱۹۷
پیوست ب: پرسشنامه متخصصان و خبرگان.. ۲۰۰

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

فهرست جداول
جدول شماره ۱: مهم ترین تغییرات در رهیافت برنامه ریزی از سال ۱۹۶۷٫ ۲۲
جدول شماره ۲ : شهرهای رتبه یک تا پنج در فهرست رتبه بندی اخیر. ۳۱
جدول شماره ۳: مولفه های برند سازی از دید کونکنیک… ۴۰
جدول شماره ۴ : سطوح رقابت پذیری.. ۴۵
جدول شماره ۵ : تعاریف رقابت پذیری.. ۴۶
جدول شماره ۶ : عوامل درونی موثر بر رقابت پذیری شهری.. ۴۹
جدول شماره ۷: عوامل ضروری و معیارهای موفقیت از دید مونتگومری.. ۷۳
جدول شماره ۸: معیارها و شاخص های تحقیق.. ۱۰۶
جدول شماره ۹: نتایج تحلیل گروه های مطالعاتی.. ۱۴۰
جدول شماره ۱۰ :  کاربری حوزه ها ۱۵۱
جدول شماره ۱۱: مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۵۸
ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۵۹
ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۶۰
ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۶۱
جدول شماره ۱۲ :  آزمون KMO and Bartlett’s Test. 171
جدول شماره ۱۳ : نتایج اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی.. ۱۷۲
جدول شماره ۱۴: عوامل اصلی پرسشنامه استفاده کنندگان.. ۱۷۲
جدول شماره ۱۵: اثر ترکیب فعالیت ها بر رقابت پذیری.. ۱۷۳
جدول شماره ۱۶: اثر ترکیب فعالیت ها بر جذابیت.. ۱۷۳
جدول شماره ۱۷: اثر تسهیلات حمایتی بر رقابت پذیری.. ۱۷۴
جدول شماره ۱۸: اثر تسهیلات حمایتی بر جذابیت.. ۱۷۴
جدول شماره ۱۹: اثر تجربه محیطی بر رقابت پذیری.. ۱۷۵
جدول شماره ۲۰: اثر تجربه محیطی بر جذابیت.. ۱۷۵
جدول شماره ۲۱: اثر ارتباطات بر رقابت پذیری.. ۱۷۶
جدول شماره ۲۲: اثر ارتباطات بر جذابیت… ۱۷۶
جدول شماره ۲۳: اثر عملکرد گردشگری بر رقابت پذیری.. ۱۷۷
جدول شماره ۲۴: اثر عملکرد گردشگری بر جذابیت.. ۱۷۷
جدول شماره ۲۵: اثر رضایت گردشگر بر رقابت پذیری.. ۱۷۸
جدول شماره ۲۶: اثر رضایت گردشگر بر جذابیت… ۱۷۸
جدول شماره ۲۷:  آزمون KMO and Bartlett’s Test 181
جدول شماره ۲۸ : نتایج اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی.. ۱۸۱
جدول شماره ۲۹: عوامل اصلی پرسشنامه متخصصان. ۱۸۲
جدول شماره ۳۰: معناداری گویه های مورد پرسش با رقابت پذیری.. ۱۸۲
جدول شماره ۳۱: میزان همبستگی عناصر اصلی و وابسته با رقابت پذیری.. ۱۸۳
جدول شماره ۳۲: معناداری گویه های مورد پرسش با جذابیت… ۱۸۳
جدول شماره ۳۳: میزان همبستگی عناصر اصلی و وابسته با جذابیت.. ۱۸۴

 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰

۳-۶ بینش اساطیری ……………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۳-۷ باورهای آئینی …………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۳-۸شوش تاریخی …………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۳-۹شوش حاضر ……………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۱۰-۳موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۳-۱۱رابطه نقوش مذکور با دین ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۲۱مذهب شوش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۳-۱۳مهمترین خدایان شوش ………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۳-۱۴ نمادهای خدایان روی سفالینه ها ……………………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۱۵مراسم مذهبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۳-۱۶آداب تدفین ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۱۷-۳معیشت مردم شوش در عهد قدیم…………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۳-۱۸فهرست آثار بدست آمده از شوش …………………………………………………………………………………………………………..۴۸

 

فصل چهارم بررسی فرم سفالهای شوش…………………………………………………………………………………………………………۵۱
۴-۱معابد شوش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
۴-۳ تزئینات بنا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۴-۳-۱ تزئینات بیرونی بنا …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۴-۳-۲تزئینات درونی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۴-۴شرح کاخ داریوش در شوش …………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۵-۴ ملحقات کاخ شوش و باغهای آن …………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۶کاخ هخامنشی شاور………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱ ۴-۷شکل ظروف ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۴-۷۱-ظروف کروی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴-۷۲-ظروف مخروطی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۷۳-ظروف بیضوی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۷۴-ظروف استوانه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۸ظروف ترکیبی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-۹ برش تشکیل دهنده فرمهای ساده و فرم های ترکیبی …………………………………………………………………………………..۶۸

 

۴-۹-۱برش فرم های دایره ای ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۹-۲برش فرم های بیضوی………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۹-۳برش فرم های مخروطی……………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۹-۴برش فرم های استوانه ای………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۱۰کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
۴-۱۰-۱ظروف برای استفاده روزمره…………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۱۰-۲ظروف برای انبار کردن مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………….۷۷٫
۴-۱۰-۳ظروف آئینی………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

فصل پنجم مفهوم نقوش سفالینه های منقوش شوش ……………………………………………………………………………………….۸۱
۵-۱خصوصیت سفالهای منقوش شوش اول و دوم ……………………………………………………………………………………………۸۲
۵-۲ انواع نقوش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۳نگاهی به خورشید، مار، ماه، درخت ، پرنده از دیدگاه اسطوره ……………………………………………………………………۸۵
۵-۴نقش مار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
۵-۵نقش ماه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۶نقش درخت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۵-۷نقش پرنده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۵-۸بررسی نقوش سفالینه های شوش ……………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۸-۱نقوش جانوری…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۸-۱-۱ بز کوهی ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۸-۱-۲مار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲٫
۵-۸-۱-۳ماهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۵-۸-۱-۴پرنده………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۵-۹نقوش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵٫٫
۵-۹-۱ آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۵-۹-۲ درخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵٫٫
۵-۹-۳کوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶٫٫
۵-۹-۴زمین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷٫
۵-۱۰خورشید……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸٫
۵-۱۱ماه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۵-۱۲انسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۱۳خطوط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۵-۱۳-۱خط ساده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۵-۱۳-۲خط شکسته ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۵-۱۳-۳خط متقاتع………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۵-۱۴اشکال هندسی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۵-۱۴-۱مربع …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۵-۱۴-۲مثلث ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۵-۱۴-۳دایره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

 

فصل ششم : رابطه فرم و نقوش سفالینه ها …………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۶-۱رابطه نقوش با عملکرد ظرف ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۶-۲ ارتباط فرم نقوش با فرم سفالینه ها …………………………………………………………………………………………………………۳۱۱
۶-۳ نقش پرندگان گردن دراز ………………………………………………………………………………………………………………………۷۱۱

 

فصل هفتم : نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
۷-۱نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳
ضمائم
فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

شکل۳-۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۳-۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۳-۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۳-۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۷……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۸……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۹……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۱۰……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۳-۱۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۳-۱۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۱۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۱۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۱۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۱۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۱۷……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۱۸……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۱۹……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۲۰……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۲۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۲۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۲۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۲۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۲۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۲۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

 

۴-۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۴-۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۷……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۴-۸……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۹-۱………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۴-۹-۲………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴-۹-۳………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۴-۹-۴………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۴-۱۰……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۱۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۴-۱۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۴-۱۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۴-۱۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۱۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۱۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۴-۱۷……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۱۸……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۱۹……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۲۰……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۲۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۲۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۴-۲۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۴-۲۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۴-۲۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۴-۲۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۲۷……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۴-۲۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۴-۲۹……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۴-۳۰……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۴-۳۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۴-۳۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

 

۵-۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۵-۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۵-۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۵-۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۵-۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۵-۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۵-۷……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۵-۸……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۵-۹……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۵-۱۰……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۵-۱۱……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۵-۱۲……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۵-۱۳……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۵-۱۴……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۵-۱۵……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۵-۱۶……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۵-۱۷………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۵-۱۸………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۵-۱۹………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۵-۲۰………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰

۲-۱۴- سازه عرشه فولادی  …………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱۵- انواع مسکن…………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱۶- تقسیم بندی فضاهای داخل خانه …………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱۷- تعاریف و شاخص‌های برنامه ریزی همسایگی‌ها و محلات…………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱۸- تراکم مسکونی…………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۱۹- معضلات مجتمع های مسکونی بزرگ…………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم:  نمونه های داخلی و خارجی
۳-۱- نمونه‌های اجرایی داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲- مجتمع مسکونی آلبیون…………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۳- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم:  ضوابط واستاندارد وبرنامه فیزیکی
۴-۱- اصول اولیه طراحی فضا های  مسکونی…………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم:  شناخت بستر منطقه طراحی
۵-۱- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲- مطالعات…………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۳- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل ششم:  فرایند طراحی
۶-۱- عوامل تاثیر گذار بر روند طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۲- ورودی…………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۳- معیارهای عمومی طراحی بلوکها…………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۴- تناسب و عملکرد فضاها…………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۵- نما…………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۶- سیمای شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..
۶-۷- ایده و کانسپت…………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست جدول ها
عنوان…………………………………………………………………… صفحه
جدول۲-۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول۲-۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول۲-۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۲-۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۲-۵…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۲-۶…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۲-۷…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۲-۸…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۲-۹…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۳-۱……………………………………………………………………………………………………………………………
جدول ۴-۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۴-۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۴-۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۴-۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۴-۵…………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول ۴-۶ …………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست نمودار ها
عنوان…………………………………………………………………… صفحه
نمودار ۲-۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار ۳-۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار ۵-۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار ۵-۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار ۵-۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار ۵-۹…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار ۵-۸……………………………………………………………………………………………………
……………………..
نمودار ۵-۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار ۵-۵…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار ۵-۶…………………………………………………………………………………………………………………………..
نمودار ۵-۷…………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست شکل ها
عنوان…………………………………………………………………… صفحه
شکل ۲-۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۵…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۶…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۷…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۸…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۹…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۱۰…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۱۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل۲-۱۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۱۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۱۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۱۵…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۱۶…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۱۷…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۱۸…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۱۹…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲۰…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲۵…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲۶…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲۷…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲۸…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۲۹…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳۰…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳۵…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳۶…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳۷…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳۸…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۳۹…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴۰…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴۵…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴۶…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴۷……………………………………………………………………………………………………………
……………..
شکل ۲-۴۸…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۴۹…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۵۰…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۵۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۵۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۵۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۵۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۵۵…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۵۶…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۵۷…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل۲-۵۸…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۵۹…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۶۰…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۶۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۶۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۶۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۶۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۶۵…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۶۶…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۲-۶۷…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۳-۱…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۳-۲…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۳-۳…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۳-۴…………………………………………………………………………………………………………………………..
شکل ۳-۵……………………………………………………………………………………………………………………………
شکل ۳-۶…………………………………………………………………………………………………………………………..


مقدمه
همزمان با صنعتی شدن جوامع بشری و شکل گیری صنایع و کارخانجات در شهرهای جهان تحولاتی بسیار مهم در جوامع صورت گرفته که چهره زندگی شهری را کاملاً دگرگون ساخته و این تاثیرات با سرعت بسیار فراوان در تمام جوانب زندگی بشر ریشه دوانده . معماری و مسکن نیز از جمله جوانب مهم زندگی انسان هستند که از این تاثیرات جان به در نبردند و دست خوش تغییرات بسیار زیادی در قالب تحول در شهرها و اوضاع اجتماعی و اقتصادی و …. شدند .
با رشد روزافزون صنایع و احداث کارخانجات فراوان جهت رفع نیازهای بشر ، روز به روز نیاز به کارگران جهت کار در امر صنایع افزایش یافت به طوری که جمعیت کارگری شهرها پاسخگوی این نیاز بنودند . از طرفی با صنعتی شدن شهرها شرایط زندگی در آنها بهبود یافت که این دو عامل باعث آغاز مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها شد .
مهاجرت روز افزون جویندگان کار به شهرها و مراکز صنعتی تمامی جوانب زندگی شهرهی انسانها را تحت تاثیر قرار داد که یکی از مهمترین آنها تامین مسکن برای مهاجران بود . امروزه تهیه مسکن در شهرهایی که دارای صنایع بزرگ می باشند و جمعیت مهاجر شاغل در این صنایع را در خود جای می ذهند یکی از مشکلات و مسائل مهم در این شهرهاست .به رغم این شرایط که در کشور ما نیز حاکم است و تاثیرات بسیار اساسی در ساختار شهرها و جوامع آن دیده می شود توجه چندانی به این امر نشده .

 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

فصل اول:
کلیات

 

۱-۱- بیان مسئله
( مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی شهید سلیمی ) با توجه به موارد مذکور انتخاب شده است و در این پایان نامه سعی بر آن است که با توجه به اینکه یک مجتمع مسکونی برای قشری خاص با فرهنگ ، اقتصاد و سایر شرایط خاص خود طراحی می گردد .بتوان مطالعاتی جامع در راستای طرح یک مجتمع مسکونی برای کارگران به عنوان پشتیوانه طرح ارائه داد .
بطور قطع مجتمع مسکونی، خاص قرن بیستم نبوده وپیشینه کهن تری را داراست همزمان با صنعتی شدن جوامع بشری و شکل گیری صنایع و کارخانجات در شهرهای جهان، تحولاتی بسیار مهم در جوامع صورت گرفته که چهره زندگی شهری را کاملاً دگرگون کرد و این تاثیرات با سرعت بسیار فراوان در تمام جوانب زندگی بشر ریشه دواند،معماری و مسکن نیز از جمله جوانب مهم زندگی انسان هستند که از این تاثیرات جان به در نبردند و با توجه به تغییـــرات زمــانی دچار تغییــر و تحـول گشته اند.مهاجرت روز افزون جویندگان کاربه شهرها و مراکز صنعتی یکی از این مسائل می باشد که تمام جوانب زندگی شهری را تحت تاثیر قرار داده تهیه مسکن برای شهرهای دارای صنایع بزرگ و جمعیت مهاجر شاغل در این صنایع ،یکی از مسائل و مشکلات اساسی این شهرهاست این مسئله نه تنـها برای کشـورهای شـرقی که دارای بافت سنتـی بوده اند که برای سـاکنیـن غـرب نیـز غریب و همراه با مشکلات خاص بوده است. هدف طراحی مجتمع های مسکونی برای کارگران با رویکرد صنعتی سازی کاستن مشکلات ناشی ازتامین مسکن قشر کارگر به علاوه توسعه صنعتی سازی ساختمان و جایگزین کردن این روش به جای شیوه ساخت سنتی مسکن است. صنعتی‌سازی ساختمان به معنی مصنوعی‌سازی نیست بلکه صنعتی سازی مسکن یک ضرورت ملی در جهت اصلاح الگوی مصرف می باشد.در طراحی مجتمع مسکونی برای قشر کارگرسعی گردیده علاوه بر تسریع در ساخت و ساز به حفظ ایمنی و مقاوم سازی مجنمع در جهت تانین نیازهای قشر کارگر نیز توجه شود.(حسین پور،۱۳۸۷)
با طراحی و ایجاد چنین مجتمعی برای کارگران می توان از جایگاه صنعتی سازی در جامعه حمایت کرد وآن را ارتقاء داد؛ به علاوه در این روش ،ساختمان سازی سریع و ارزانتر بوده وتامین کننده نیاز این قشر آسیب پذیر خواهد بود .
با توجه به توضیحات ذکر شده هدف از طراحی این مجتمع:
افزایش روز افزون جمعیت و  مهاجران جویای کار به تقاضای شدید برای زندگی آسوده تر در محیطی امن و سالم را ایجاب میکند که با صنعتی سازی و تولید انبوه و ارزان می توان قسمی از این مسائل را حل کرد.
امروزه صنعتی سازی یکی از روش های مرسوم درامر ساخت وساز می‌باشد. با بهره گیری از تکنولوژی روزو استاندارد کردن قطعات، در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و پدیده های ناگوار طبیعی، ارزش بیش از پیش خود را آشکار می سازد.
با توجه به اینکه سهم صنعتی‌سازی در بخش مسکن هم اکنون۲ درصد است،با  طراحی وتولید این میزان واحد مسکونی برای قشر کارگر )که قشر بزرگی از جامعه را تشکیل می دهند(  نه تنهادر جهت نیل به سوی مسکن ارزان قیمت، مصرف بهینه انرژی… گامی برداشته می شود بلکه سبب معرفی  هرچه بیشتر این ساختمانها به سایر افراد جامعه جهت

 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست مطالب هشت

 

 

 

 

 

 

چکیده ۱۱
فصل اول: مقدمه و بررسی منابع
۱-۱  مقدمه. ۱۲
۱-۲  نان.. ۱۳
۱-۳  نان سنگک….. ۱۴
۱-۴  اثر مراحل مختلف فرایند تولید نان بر کیفیت نهایی محصول.. ۱۵
۱-۴-۱     مخلوط کردن.. ۱۵
۱-۴-۲     تخمیر. ۱۹
۱-۴-۳     پخت…. ۲۲
۱-۵  ارزیابی خصوصیات رئولوژیکی خمیر. ۲۶
۱-۶  مروری بر مطالعات انجام شده در مورد رئولوژی خمیر. ۲۸
۱-۷  استفاده از آزمونهای نوسانی جهت ارزیابی خصوصیات رئولوژیک….. ۳۰
۱-۷-۱     کاربرد تنش و کرنش: ۳۱
۱-۷-۲     حالتهای عملیاتی معمول در تجهیزات آزمون نوسانی… ۳۸
۱-۷-۳     کرنش در وسایل نوع چرخشی… ۴۲
۱-۷-۴     داده های نوسانی معمولی… ۴۹
۱-۷-۵     زمان کامل شدن یک تست نوسانی… ۵۷
۱-۸  بیاتی نان.. ۵۷
۱-۹  نشاسته و کریستالیزاسیون مجدد آن.. ۵۹
۱-۱۰ روش‌های بررسی و اندازه گیری بیاتی… ۶۰
۱-۱۰-۱   روش های رئولوژیکی و ارزیابی خصوصیات بافتی… ۶۰
۱-۱۰-۲   آنالیز گرمایی… ۶۱
۱-۱۰-۳   ارزیابی میکروسکوپی… ۶۲
۱-۱۰-۴   ارزیابی مولکولی… ۶۳
۱-۱۰-۵   ارزیابی حسی… ۶۳
۱-۱۰-۶   بررسی خصوصیات الکتریکی… ۶۴
۱-۱۱ راهکارهای به تعویق انداختن بیاتی… ۶۴
۱-۱۱-۱   بهبود دهنده ها ۶۴
۱-۱۱-۲   انجماد. ۶۶
۱-۱۱-۳   بهبود فرایند تولید.. ۶۷
۱-۱۱-۴   بسته بندی… ۶۷
۱-۱۱-۵   استفاده از تکنولوژی BOT.. 67

 

 

هشت

۱-۱۲ نانهای نیم پخته و اثر عوامل مختلف بر خصوصیات کیفی آنها ۶۸
۱-۱۳ مدلسازی فرایند رتروگرداسیون.. ۷۵
۱-۱۴ مطالعه سینتیک رتروگرداسیون نشاسته طی نگهداری با بهره گرفتن از تئوری آورامی… ۷۵
۱-۱۵ مطالعه اثر دما بر کریستالیزاسیون مجدد: ۷۶
۱-۱۵-۱   محاسبه Q10. 77
1-15-2   استفاده از رابطه آرنیوس…. ۷۷
۱-۱۵-۳   استفاده از معادله ویلیام-فری-لاندل (WLF): 79
1-15-4   تئوری لوریتزن- هافمن.. ۷۹
۱-۱۶ مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی سینتیک بیاتی… ۸۳
۱-۱۶-۱   مطالعات انجام شده بر اساس استفاده از رابطه آورامی… ۸۳
۱-۱۶-۲   سایر مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی سینتیک بیاتی… ۸۷
۱-۱۷ تغییر حجم نان طی پخت…. ۸۸
۱-۱۸ ارزیابی تخلخل و توزیع حفرات در نان و تأثیر عوامل مختلف بر آن.. ۹۲
۱-۱۹ استفاده از روش توموگرافی پرتو ایکس جهت بررسی ساختار حفرات در نان.. ۹۴
فصل دوم: مواد و روشها
۲-۱  دستگاه ها و وسایل مورد استفاده. ۹۷
۲-۱-۱     دستگاه های استفاده شده. ۹۷
۲-۱-۲     مواد مصرفی… ۹۹
۲-۲  آزمونهای شیمیایی بر روی آرد. ۹۹
۲-۳  آزمونهای کیفی آرد. ۱۰۰
۲-۳-۱     اندازه گیری گلوتن مرطوب، گلوتن خشک و گلوتن ایندکس…. ۱۰۰
۲-۳-۲     اندازه گیری عدد فالینگ….. ۱۰۱
۲-۳-۳     آزمون فارینوگراف و تعیین میزان جذب آب آرد. ۱۰۱
۲-۴  ارزیابی تغییرات رئولوژیک خمیر سنگک در شرایط مختلف تخمیر. ۱۰۲
۲-۴-۱     تهیه خمیر. ۱۰۲
۲-۴-۲     انجام تستهای نوسانی مناسب جهت ارزیابی خواص رئولوژیک خمیر سنگک….. ۱۰۲
۲-۵  تهیه نمونه های نان سنگک نیم پخته و کاملاً پخته. ۱۰۳
۲-۵-۱     تهیه خمیر. ۱۰۳
۲-۵-۲     تخمیر. ۱۰۴
۲-۵-۳     شکل دهی خمیر. ۱۰۴
۲-۵-۴     پخت…. ۱۰۴
۲-۵-۵     نیم پخت کردن.. ۱۰۵
۲-۵-۶     سرد کردن و بسته بندی… ۱۰۵
۲-۵-۷     نگهداری… ۱۰۵
۲-۵-۸     مرحله پخت نهایی در نانهای نیم پخته. ۱۰۵
۲-۶  ارزیابی شدت بیاتی در نانهای کاملاً پخته و نیم پخته طی نگهداری… ۱۰۶
۲-۶-۱     روش آنالیز گرمایی جهت ارزیابی بیاتی… ۱۰۶
۲-۶-۲     روش آنالیز بافت جهت ارزیابی بیاتی… ۱۰۸

 

 

نه

۲-۷  ارزیابی سینتیک بیاتی نانهای سنگک درشرایط مختلف پخت و نگهداری… ۱۰۸
۲-۷-۱     ارزیابی سینتیک سفت شدن نانهای سنگک بر اساس معادله آورامی… ۱۰۹
۲-۷-۲     ارزیابی سینتیک کریستالیزاسیون مجدد بر اساس معادله آورامی… ۱۰۹
۲-۷-۳     ارزیابی سینتیک سفت شدن بر اساس مدل درجه اول.. ۱۱۰
۲-۷-۴     ارزیابی سینتیک تغییرات آنتالپی ذوب آمیلوپکتین بر اساس مدل درجه اول.. ۱۱۱
۲-۸  تعیین پروفیل دما- زمان طی پخت و برآورد سرعت حرارت دهی در شرایط پخت مختلف…. ۱۱۲
۲-۹  بررسی تغییرات ضخامت خمیر نان سنگک طی پخت…. ۱۱۲
۲-۱۰ ارزیابی اثر دمای پخت بر میزان تخلخل و توزیع حفرات در نانهای کاملاً پخته و نیمه پخته. ۱۱۳
۲-۱۰-۱   اندازه گیری تخلخل با بهره گرفتن از پیکنومتر گازی… ۱۱۳
۲-۱۰-۲   توموگرافی پرتو ایکس…. ۱۱۳
۲-۱۱ طرح آماری مورد استفاده. ۱۱۴
فصل سوم: نتایج و بحث
۱-۳  آزمون‌های انجام شده روی نمونه آرد مورد استفاده. ۱۱۵
۳-۱-۱     ویژگیهای شیمیائی نمونه آرد. ۱۱۵
۳-۱-۲     آزمونهای کیفی آرد مورد استفاده. ۱۱۶
۳-۲  آزمون‌های رئولوژیکی انجام شده برروی خمیر سنگک….. ۱۱۶
۳-۲-۱     تعیین بازه رفتار خطی خمیر سنگک….. ۱۱۶
۳-۲-۲     بررسی اثر دما و زمان تخمیر بر خصوصیات رئولوژیک خمیر سنگک….. ۱۱۸
۳-۳  بررسی اثر دمای پخت بر خصوصیات کیفی نانهای سنگک نیم پخته و کاملاً پخته پس از پخت…. ۱۲۶
۳-۴  بررسی اثر دمای پخت و دمای نگهداری بر بیاتی نانهای سنگک نیم پخته و کاملاً پخته. ۱۲۸
۳-۴-۱     بررسی اثر نگهداری به صورت منجمد بر خصوصیات کیفی نانهای سنگک نیم پخته و کاملاً پخته  ۱۲۹
۳-۴-۲     بررسی اثر نگهداری در دمای بالای صفر ( ۴ و ˚C 20) بر خصوصیات کیفی نانهای سنگک نیم پخته و کاملاً پخته. ۱۳۰
۳-۵  بررسی پروفیل زمان- دما در خمیر نان سنگک طی پخت و اثر دمای پخت و بستر پخت بر آن.. ۱۳۸
۳-۶  ارزیابی اثر نوع بستر پخت (بستر سنگ ریزه و بستر فلزی) بر خصوصیات کیفی نان سنگک پس از پخت     ۱۴۱
۳-۷  ارزیابی اثر نوع بستر پخت (بستر سنگ ریزه و بستر فلزی) بر خصوصیات کیفی نان سنگک طی دوره نگهداری در دمای ˚C20. 142
3-8  ارزیابی سینتیک بیاتی نانهای سنگک درشرایط مختلف پخت و نگهداری… ۱۴۹
۳-۸-۱     استفاده ازمعادله آورامی جهت بررسی سینتیک بیاتی… ۱۴۹
۳-۸-۲     بررسی سینتیک بیاتی با استفاده مدل سینتیکی درجه اول با عامل محدود کننده. ۱۵۴
۳-۹  بررسی تغییرات ضخامت خمیر نان سنگک طی پخت و اثر دمای پخت بر آن.. ۱۶۱

 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰

۱-۷- آسیلال­ها (۱،۱-دی استات­ها) ۲۳
۱-۷-۱ روش­های سنتز آسیلال­ها ۲۳
۱-۸- استیله کردن الکل­ها ۲۶
۱-۸-۱- روش­های استیله کردن ۲۶
۱-۹- آریل H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها ۲۹
۱-۹-۱- روش­های سنتز دی­بنزو زانتن­ها ۳۰
۱-۱۰- ۳، ۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن (واکنش بیجینلی) ۳۲
۱-۱۰-۱- روش­های سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن ۳۲
۱-۱۱- آلکیلاسیون فریدل-کرافتس ۳۵
۱-۱۱-۱- روش­های سنتز سیکلوهگزیل فنول

 

 

نه

۳۵
۱-۱۱-۲- روش­های سنتز ترشیو-بوتیل فنول ۳۶
۱-۱۲- اکسایش الکل­ها ۳۷
۱-۱۲-۱- روش­های اکسایش انتخابی الکل­ها ۳۷
۲- ۱- دستگاه‌ها و تجهیزات ۳۹
۲-۲- نرم افزارهای استفاده شده ۴۱
۲- ۳- مواد اولیه (تهیه و خالص‌سازی) ۴۱
۲-۴- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۴۱
۲-۴-۱- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات با بهره گرفتن از پلی وینیل الکل (PVA) 42
2-4-2- تهیه نانو ذرات زیرکونیوم فسفات با بهره گرفتن از پلی وینیل پیرولیدون (PVP) 42
2-4-3- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۴۳
۲-۵- تهیه کاتالیست زیرکونیوم فسفات به روش تقطیر برگشتی ۴۳
۲-۶- تهیه کاتالسیت مس زیرکونیوم فسفات (ZPCu) 43
2-6-1- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت مس زیرکونیوم فسفات ۴۴
۲-۷- تهیه کاتالسیت روی زیرکونیوم فسفات (ZPZn) 44
2-7-1- روش کلی فرایند تجدیدپذیری کاتالسیت روی زیرکونیوم فسفات ۴۴
۱-۸- آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی سیکلوهگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۴۴
۱-۹- روش کلی آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی سیکلوهگزن توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۴۵

 

 

ده

۱-۱۰- روش کلی آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی ۲-هگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۴۵
۱-۱۱- روش آلکیلاسیون فنول به وسیله­ی ترشیو-بوتانول به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۴۵
۲-۱۲- روش کلی تهیه آسیلال­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۴۶
۲-۱۲-۱- روش تهیه ۱،۱- دی استوکسی -۱- (۴- نیتروفنیل) متان به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه ۴۶
۲-۱۳- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۴۶
۲-۱۳-۱- روش تهیه ۴- متیل فنیل استات به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه ۴۷
۲-۱۳-۲- روش تهیه استیل سالیسیلیک اسید به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه ۴۷
۲-۱۴- روش کلی سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۴۸
۲-۱۴-۱- روش تهیه ۱۴-(۴-کلروفنیل)-H14- دی­بنزو[a,j] زانتن به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه ۴۸
۲-۱۵- روش کلی تهیه سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۴۹
۲-۱۵-۱- روش تهیه ۵-اتوکسی کربونیل -۶-متیل- ۴- (۳-نیتروفنیل) ۳، ۴- دی هیدروپیریمیدین -۲-(H1)-اُن­ها به­وسیله­ی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال، یک سنتز نمونه ۴۹
۲-۱۶- روش کلی اکسایش الکل­ها به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات ۴۹
۲-۱۶-۱- روش اکسایش ۴-نیترو بنزیل الکل به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات، یک سنتز نمونه ۵۰
۲-۱۷- روش کلی اکسایش الکل­ها به­وسیله­ی روی زیرکونیوم فسفات ۵۰
۲-۱۸- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی مس زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۵۱
۲-۱۹- روش کلی استیله کردن الکل­ها و فنول­ها به­وسیله­ی روی زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۵۱

 

 

یازده

۲-۲۰- شناسائی طیفی فرآورده ­ها ۵۱
۲-۲۰-۱- شناسائی طیفی فرآورده ­های واکنش آلکیلاسیون ۵۱
۲-۲۰-۲- شناسائی طیفی آسیلال­ها ۵۲
۲-۲۰-۳- شناسائی طیفی فرآورده ­های واکنش استیله کردن الکل­ها و فنول­ها ۵۴
۲-۲۰-۴- شناسائی طیفی فرآورده ­های H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها ۵۶
۲-۲۰-۵- شناسائی طیفی فرآورده ­های سنتز ۳،۴- دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها ۵۸
۲-۲۰-۶- شناسائی طیفی فرآورده ­های اکسایش الکل­ها ۶۰
۳-۱- شناسایی نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۶۲
۳-۱-۱- آنالیز عنصری نانو ذرات زیرکونیوم فسفات (ICP-OES و EDX) 63
3-1-2- آنالیز طیف FT-IR نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۶۴
۳-۱-۳- آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۶۵
۳-۱-۴- اندازه ­گیری مساحت سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۶۵
۳-۱-۵- بررسی خصوصیات اسیدی سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۶۶
۳-۱-۶- بررسی خصوصیات سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 69
3-1-7- بررسی خصوصیات سطح نانو ذرات زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 69
3-2- بررسی شرایط واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله سیکلوهگزانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۷۰
۳-۲-۱- بررسی تاثیر مقدار کاتالیست ۷۱
۳-۲-۲- بررسی تاثیر زمان ۷۴

 

 

دوازده

۳-۲-۳- بررسی تاثیردما ۷۵
۳-۲-۳- بررسی تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها ۷۶
۳-۲-۴- بررسی تجدیدپذیری کاتالیست ۷۷
۳-۲-۵ بررسی آلکیلاسیون فنول و سیکلوهگزن توسط زیرکونیوم فسفات ۷۹
۳-۲-۶- بررسی مکانیسم واکنش ۸۰
۳-۲-۷- آلکیلاسیون برخی مشتقات فنول ۸۱
۳-۲-۸- مقایسه فعالیت کاتالیست­ها در واکنش آلکیلاسیون فنول با سیکلوهگزانول ۸۲
۳-۳- بررسی شرایط واکنش آلکیلاسیون فنول به وسیله ترشیو-بوتانول توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۸۳
۳-۳-۱- بررسی تاثیر مقدار کاتالیست ۸۴
۳-۳-۲- بررسی تاثیر زمان ۸۵
۳-۲-۳- بررسی تاثیردما ۸۶
۳-۲-۳- بررسی تاثیر نسبت مولی واکنش­دهنده­ها ۸۶
۳-۲-۴- بررسی تجدیدپذیری کاتالیست ۸۷
۳-۲-۵- آلکیلاسیون برخی مشتقات فنول ۸۸
۳-۲-۷- مقایسه فعالیت کاتالیستهای مختلف در واکنش آلکیلاسیون فنول با ترشیو-بوتانول ۸۹
۳-۴ تهیه آسیلال­ها توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۹۰
۳-۴-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش تهیه آسیلال­ها ۹۵
۳-۵- استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط نانو ذرات زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۹۶

 

 

سیزده

۳-۵-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش استیله کردن فنول ۹۹
۳-۶- سنتز H14-دی بنزو[a,j] زانتن­ها ۱۰۱
۳-۶-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش سنتز H14-دی­بنزو[a,j] زانتن­ها ۱۰۵
۳-۷- سنتز۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها ۱۰۶
۳-۷-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش سنتز ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲-(H1)-اُن­ها ۱۱۱
۳-۸- شناسایی کاتالیست مس و روی زیرکونیوم فسفات ۱۱۲
۳-۸-۱- آنالیز عنصری روی و مس زیرکونیوم فسفات (ICP-OES و EDX) 113
3-8-2- آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) روی و مس زیرکونیوم فسفات ۱۱۴
۳-۸-۳- اندازه ­گیری مساحت سطح روی و مس زیرکونیوم فسفات ۱۱۵
۳-۸-۴- بررسی خصوصیات سطح روی و مس زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 116
3-8-5- بررسی خصوصیات سطح مس زیرکونیوم فسفات توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 117
3-9 اکسایش انتخابی الکل­ها توسط روی و مس زیرکونیوم فسفات ۱۱۸
۳-۹-۱- مقایسه فعالیت کاتالیست­های مختلف در واکنش اکسایش الکل­ها ۱۲۴
۳-۱۰- استیله کردن الکل­ها و فنول­ها توسط روی و مس زیرکونیوم فسفات در شرایط بدون حلال ۱۲۵
۳-۱۱- نتیجه ­گیری ۱۲۸

 

 

چهارده

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها
عنوان صفحه

شکل (۱- ۱) مقایسه واکنش­های کاتالیز شده و کاتالیز نشده ۲
شکل (۱- ۲) کاتالیز شدن همگن و ناهمگن ۳
شکل (۱- ۳) نانوکاتالیست همانند پلی بین کاتالیست همگن و ناهمگن ۴
شکل (۱- ۴) بیشینه فعالیت شیمیایی کاتالیست ناهمگن، در ابعاد نانو است ۶
شکل (۱- ۵) براساس محاسبات رایانه­ای، خوشه­ی پلاتین با ۶۱۱ اتم (با قطر حدود ۳ نانومتر)، بیشترین فعالیت را دارد ۶
شکل (۱- ۶) ویژگی­های اصلی نانوکاتالیست ۸
شکل (۱- ۷) ساختار آلفا زیرکونیوم فسفات. ۱۲
شکل (۱-۸) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش تقطیر برگشتی، برای محلول های الف) ۳، ب) ۶، ج) ۹ و د)۱۲ مولار اسید فسفریک ۱۳
شکل (۱-۹) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش گرمایی برای محلول های الف) ۳، ب) ۶، ج) ۹ و د)۱۲ مولار اسید فسفریک ۱۴
شکل (۱-۱۰) تصاویر SEM آلفا زیرکونیوم فسفات تهیه شده به روش یون فوئورید برای محلول هایی با نسبت F/Zr4+ الف) ۱، ب) ۲، ج) ۳ و د) ۴ ۱۵
شکل (۱-۱۱) تصویر TEM زیرکونیوم فسفات متخلخل ۱۶
شکل (۱-۱۲) تصویر TEM زیرکونیوم فسفات متخلخل با تابش ریزموج ۱۶
شکل (۱-۱۳) تصویر SEM زیرکونیای اصلاح شده با اسید فسفریک ۱۷
شکل (۱-۱۴) افزایش فاصله بین صفحات زیرکونیوم فسفات در اثر تعویض یون ۲۱

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

 

پانزده

شکل (۳-۱) برهمکنش بین زنجیرهای پلیمری و زیرکونیوم فسفات ۶۳
شکل (۳-۲) طیف SEM-EDX مر بوطه به کاتالیست ZPA. شکل سمت چپ مربوط به تصوی SEM زیرکونیوم فسفات می­باشد که پرتو ایکس بر روی مستطیل نشان داده شده متمرکز شده است ۶۴
شکل (۳-۳) طیف FT-IR نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP 64
شکل (۳-۴) پراش پرتو ایکس (XRD) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP 65
شکل (۳-۵) تک دمای جذب و واجذب نیتروژن برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP 66
شکل (۳-۶) نمودار واجذب برنامه ریزی شده­ی دمایی آمونیاک (TPD-NH3) برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۶۷
شکل (۳-۷) نمودار FT-IR واجذب پیریدین (Py-FTIR) برای نانو ذرات زیرکونیوم فسفات ۶۸
شکل (۳-۸) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نانو ذرات زیرکونیوم فسفات الف) ZPA و ب) ZPP 69

 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰

نه

 

۲-۹-۳- روش های تشکیل پوشش‌های نفوذی.. ۲۲
۲-۹-۴- کرومایزینگ… ۲۲
۲-۹-۵- خواص پوشش‌های نفوذی.. ۲۳
۲-۹-۶-کاربرد پوشش‌های نفوذی.. ۲۴
۲-۱۰- آبکاری الکتریکی.. ۲۴
۲-۱۰-۱- آبکاری کروم. ۲۵
۲-۱۰-۲- آبکاری مس… ۲۶
۲-۱۰-۳- آبکاری نیکل. ۲۷
۲-۱۱- پوشش‌های تبخیری.. ۲۸
۲-۱۲- پوشش‌های اکسیدی.. ۲۸
۲-۱۲-۱- پوشش‌های شیمیایی (اکسیدی) فولاد. ۲۹
۲-۱۲-۲- پوشش‌های اکسید سیاه روی فولاد. ۲۹
۲-۱۲-۳- سیاه اندود در دمای بالا. ۳۰
۲-۱۲-۴- سیاه اندود در دمای پایین. ۳۱
۲-۱۲-۵- خواص پوشش‌های اکسیدی.. ۳۱
۲-۱۲-۶- مقاومت در برابر خوردگی.. ۳۲
۲-۱۲-۷- مراحل اجرای پوشش‌های اکسیدی. ۳۴
۲-۱۲-۸- نقص های پوشش‌های اکسیدی. ۳۶
۲-۱۳- آبی کردن فولاد. ۳۷
۲-۱۳-۱- تاریخچه توسعه روش های آبی کردن. ۳۷
۲-۱۳-۲- کاربرد. ۴۲
۲-۱۳-۳- آبی کردن زنگ… ۴۲
۲-۱۳-۴- محدودیت‌ها ۴۳
۲-۱۴- مکانیزم زنگ زدن آهن. ۴۳
۲-۱۵- ملاحظات اقتصادی در کاربرد پوششها ۴۵
۲-۱۶- اهداف و اهمیت پژوهش حاضر. ۴۶
فصل سوم  مواد و روش تحقیق.. ۴۷
۳-۱- مواد اولیه. ۴۷
۳-۲- آبی‌کردن به روش حرارتی.. ۴۷
۳-۳- آبی‌کردن به روش شیمیایی.. ۴۸
۳-۴- ارزیابی ریزساختار و مورفولوژی پوشش‌ها ۴۹
۳-۵- آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) 49
3-6- ارزیابی زبری پوشش‌ها ۴۹
۳-۷- آزمون نانو فرو رونده ۴۹
۳-۸- آزمون پراش پرتو ایکس… ۵۰
۳-۹- ارزیابی مقاومت به خوردگی نمونه ها ۵۰
۳-۱۰- ارزیابی چسبندگی پوشش‌ها به زمینه. ۵۱
۳-۱۲- ارزیابی اقتصادی.. ۵۱
فصل چهارم نتایج بررسیهای متالورژیکی و بحث… ۵۲
۴-۱- پوشش‌دهی به روش حرارتی.. ۵۳
۴-۱- ۱- بهینه سازی پارامترهای حرارتی. ۵۳
۴-۱- ۲- ارزیابی ریزساختار پوشش‌ها با میکروسکوپ نوری.. ۵۴
۴-۱-۳- آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی. ۵۶
۴-۱-۴- آزمون میکروسختی و زبری سنجی.. ۵۸
۴-۱-۵- آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) 59
4-1-6- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش‌ها با آزمون نانو فرو رونده ۶۰
۴-۱-۷- ارزیابی چسبندگی پوشش‌ها به زیرلایه. ۶۲
۴-۱-۸- ارزیابی ساختاری (فازی) ۶۲
۴-۱-۹- ارزیابی رفتار خوردگی پوشش‌های حرارتی. ۶۳
۴-۱-۱۰- آزمون پاشش مه نمکی. ۶۷
۴-۲- پوشش دهی به روش شیمیایی.. ۶۹
۴-۲-۱- بهینه سازی زمان پوشش‌دهی شیمیایی. ۶۹
۴-۲-۲- ارزیابی ریزساختار پوشش‌ها با میکروسکوپ نوری.. ۷۰
۴-۲-۳- آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی. ۷۱
۴-۲-۴- آزمون میکروسختی و زبریسنجی.. ۷۴
۴-۲-۵- آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) 75
4-2-6- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش‌ها با آزمون نانو فرو رونده ۷۸
۴-۲-۷-  ارزیابی چسبندگی پوشش به زیرلایه. ۷۹
۴-۲-۸- ارزیابی ساختاری (فازی) ۸۰
۴-۲-۹-  بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های شیمیایی. ۸۰
۴-۲-۱۰- نتایج آزمون پاشش مه نمکی. ۸۲
۴-۳- مقایسه دو روش پوشش دهی از نظر متالورژیکی.. ۸۴
۴-۳- ۱- آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی. ۸۴
۴-۳-۲- آزمون امپدانس الکتروشیمیایی جهت ارزیابی رفتار خوردگی.. ۸۵
۴-۳-۳- بررسی توپوگرافی سطح پوشش… ۸۷

 

 

ده

فصل پنجم  ارزیابی اقتصادی و مالی طرح.. ۸۸
۵-۱- خلاصه اجرایی.. ۸۸
۵-۲- دورنمای طرح. ۸۸
۵-۳- محصول. ۸۹
۵-۴- ویژگی های محصول. ۹۰
۵-۵- مزایای محصول. ۹۰
۵-۶- مراحل توسعه. ۹۰
۵-۷- تحلیل بازار و صنعت.. ۹۱
۵-۷-۱- اندازه و رشد بازار. ۹۱
۵-۹- روندها ۹۲
۵-۹-۱- روند اجتماعی. ۹۲
۵-۹-۲- روند جغرافیایی. ۹۲
۵-۹-۳- روند تکنولوژی.. ۹۲
۵-۹-۴- روند اقتصادی.. ۹۲
۵-۹-۵- روند تولید در ایران. ۹۲
۵-۹-۶- روند واردات.. ۹۲
۵-۹-۷- روند صادرات.. ۹۲
۵-۱۰- نقطه ورود. ۹۳
۵-۱۱- کانال های توزیع. ۹۳
۵-۱۲- ساختار بازار و صنعت.. ۹۳
۵-۱۳- محیط رقابتی.. ۹۴
۵-۱۴- رقابت.. ۹۴
۵-۱۵- فرصت.. ۹۶
۵-۱۶- برنامه بازاریابی.. ۹۶
۵-۱۶-۱- آنالیز مصرف کننده ۹۶
۵-۱۶-۲- ظرفیت تولید. ۱۰۰
۵-۱۶-۳- استراتژی بازار هدف.. ۱۰۰
۵-۱۶-۴- کانال‏های توزیع. ۱۰۱
۵-۱۶-۵- استراتژی قیمت گذاری.. ۱۰۱
۵-۱۶-۶- تجارت الکترونیک… ۱۰۱
۵-۱۶-۷- استراتژی فروش.. ۱۰۱
۵-۱۶-۸- مدل درآمد. ۱۰۲
۵-۱۷- برنامه عملیاتی.. ۱۰۲

 

 

یازده

۵-۱۷-۱- مطالعات فنی.. ۱۰۲
۵-۱۷-۲- شبکه شرکای تجاری.. ۱۰۹
۵-۱۸- برنامه توسعه. ۱۱۰
۵-۱۹- طرح مدیریتی.. ۱۱۰
۵-۲۰- مزیت های رقابتی.. ۱۱۲
۵-۲۱- برنامه مالی.. ۱۱۲
۵-۲۱-۱- هزینه های ثابت قبل از تولید. ۱۱۳
۵-۲۱-۲- هزینه های سالیانه تولید. ۱۱۶
۵-۲۱-۳- فروش سالیانه. ۱۲۳
۵-۲۱-۴- طرحهای مستقل و طرح های ناسازگار. ۱۲۴
۵-۲۱-۵- حداقل نرخ جذب کننده سرمایه گذار. ۱۲۴
۵-۲۱-۶- پیش بینی نرخ تورم در سالهای پیش رو. ۱۲۵
۵-۲۱-۷- حداقل نرخ جذب کننده سرمایه گذار متاثر از نرخ پایه بهره و نرخ تورم. ۱۲۶
۵-۲۱-۸- روش ارزش فعلی در ارزیابی اقتصادی طرح های ناسازگار. ۱۲۷
۵-۲۱-۹- صورتحساب درآمد بدون وام. ۱۲۷
۵-۲۱-۱۰- محاسبه ارزش فعلی خالص… ۱۲۸
۵-۲۱-۱۱- نرخ بازگشت سرمایه بدون در نظر گرفتن وام. ۱۳۳
۵-۲۱-۱۲- نقطه ی سر به سر تولید و قیمت سر به سر بدون در نظر گرفتن وام. ۱۳۴
۵-۲۲- تأمین وجه. ۱۳۶
۵-۲۲-۱- صورتحساب درآمد با وام ۱۲%. ۱۳۷
۵-۲۲-۲- جریان نقدی با وام با نرخ بهره ۱۲%. ۱۳۷
۵-۲۲-۳- نرخ بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن وام ۱۲%. ۱۴۲
۵-۲۲-۴- نقطه ی سر به سر تولید و قیمت سر به سر با در نظر گرفتن وام ۱۲%. ۱۴۳
۵-۲۲-۵- صورت حساب درآمد با وام با نرخ بهره ۱۴%. ۱۴۵
۵-۲۲-۶- جریان نقدی با وام با نرخ بهره ۱۴%. ۱۴۵
۵-۲۲-۷- نرخ بازگشت سرمایه با در نظر گرفتن وام با نرخ بهره ۱۴%. ۱۵۰
۵-۲۲-۸- نقطه ی سر به سر تولید و قیمت سر به سر با در نظر گرفتن وام با نرخ بهره ۱۴%. ۱۵۱
فصل ششم  ‌نتیجه گیری.. ۱۵۳
۶-۲- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………… ۱۵۵
پیوست ۱: آماده‌سازی. ۱۵۶
الف- آماده سازی سطح جهت پوشش دهی.. ۱۵۶

 

 

دوازده

ب- تمیزکاری.. ۱۵۷

 

 

 

ج- اسید شویی فلزات.. ۱۵۷
ج-۱- کاربردها ۱۵۷
ج-۲- واکنش های اسیدشویی.. ۱۵۸
ج-۳- بازدارنده‌های اسیدشویی. ۱۵۸
ج-۴- عوامل ترکننده ۱۵۸
د- ترکیب محلول اسیدشویی.. ۱۵۹
ه- اسیدشویی فولاد. ۱۶۰
و- اسیدشویی در محلول های آبدار. ۱۶۱
پیوست۲: پرفرما………………………….. ۱۶۲
منابع………………………………….. ۱۷۷
 

 

 

سیزده


فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                                                                    صفحه
شکل ۲-۱- قسمت‌های مختلف یک واحد نورد با خروجی برای تولید ورق پوشش‌دار. ۸
شکل ۲-۲- اثر افزایش pH بر روی میزان خوردگی روی.. ۱۵
شکل ۲-۳- سرعت تشکیل ضخامت پوشش زرد رنگ روی سطح روی بر حسب دما ۱۶

 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰

۲-۱-۱-۲-۵- نوشدن : ۱۲
۲-۱-۱-۲-۶- احیا: ۱۳
۲-۱-۱-۲-۷- تعمیر : ۱۳
۲-۱-۱-۳- بازسازی.. ۱۳
۲-۱-۱-۳-۱- تخریب: ۱۳
۲-۱-۱-۳-۲- پاک سازی : ۱۳
۲-۱-۱-۳-۳- دوباره سازی : ۱۳
۲-۱-۱-۴        – روش های تلفیقی.. ۱۴
۲-۱-۱-۴-۱- الگویابی مجدد : ۱۴
۲-۱-۱-۴-۲- یکپارچه سازی و وحدت مجدد : ۱۴
۲-۱-۱-۴-۳- بیان متفاوت و موقعیت دوباره یافتن : ۱۴
۲-۱-۱-۴-۴- بازآفرینی  : ۱۴
۲-۱-۱-۴-۵- نوزایی.. ۱۵
۲-۱-۲- درباره ی روش های باز زنده سازی یا مرمت معماری.. ۱۵
۲-۱-۲-۱- مرمت یا باززنده سازی حفاظتی.. ۱۵
۲-۱-۲-۲- بازسازی سبکی یا آناستیلوزی.. ۱۶
۲-۱-۲-۳- مرمت تکمیلی، مرمت الحاقی.. ۱۸
۲-۱-۲-۴- باززنده سازی یا مرمت تاریخی.. ۱۸
۲-۱-۲-۵- باززنده سازی جامع. ۱۸
۲-۱-۳- بافت های تاریخی : ۱۸
۲-۱-۳-۱- بافت تاریخی قاهره: ۱۹
۲-۱-۳-۲- بافت یزد: ۱۹
۲-۱-۴- بحران هویت : ۲۰
۲-۱-۵- بافت های تاریخی به عنوان میراثی فرهنگی : ۲۰
۲-۱-۶- اثرات احیای بافت های تاریخی : ۲۱
۲-۱-۷- بافت تاریخی بوشهر، دیدگاهی آسیب شناسانه : ۲۲
۲-۲- بخش دوم : گردشگری.. ۲۳
۲-۲-۱- ماهیت و فلسفه ی گردشگری: ۲۳
۲-۲-۲- ابعاد مختلف گردشگری: ۲۴
۲-۲-۲-۱- گردشگری از دیدگاه فرهنگی : ۲۵
۲-۲-۲-۲- گردشگری از دیدگاه سیاسی: ۲۵
۲-۲-۲-۳- گردشگری از دیدگاه جغرافیا: ۲۶
۲-۲-۲-۴- جهانگردی از دیدگاه اقتصادی: ۲۶
۲-۲-۲-۵- گردشگری از دیدگاه جامعه شناسی: ۲۷
۲-۲-۲-۶- گردشگری از دیدگاه روانشناسی : ۲۸
۲-۲-۳- هدف از گردشگری: ۳۰
۲-۲-۳-۱- جذابیت ها: ۳۱
۲-۲-۳-۲- حمل و نقل: ۳۱
۲-۲-۳-۳- تسهیلات: ۳۱
۲-۲-۳-۴- خدمات و تسهیلات دیگر: ۳۱
۲-۲-۳-۵- زیر ساخت ها: ۳۲
۲-۲-۴- انواع توریسم : ۳۲
۲-۲-۵- پایداری “درون زا”: ۳۲
۲-۲-۵-۱- مؤلفه های اصلی پایداری : ۳۳
۲-۳- بخش سوم : بومگرایی در معماری.. ۳۳
۲-۳-۱- معماری بومی: ۳۳
۲-۳-۲- مفاهیم معماری بومی: ۳۴
۲-۳-۲-۱- مفهوم طبیعی معماری پایدار : ۳۴
۲-۳-۲-۲- مفهوم فرهنگی معماری پایدار: ۳۴
۲-۳-۲-۳- معیار های فناوری معماری پایدار : ۳۴
۲-۳-۳- طراحی بوم گرا یا اکودیزاین: ۳۵
۲-۳-۴- مفهوم معماری بومی: ۳۷
۲-۳-۵- بوم گرایی: ۳۷
۲-۳-۶- تعریف زمینه گرایی : ۳۸
۲-۳-۷- توسعه پایدار: ۳۸
۲-۳-۸- توسعه پایدار محله ای: ۳۹
۲-۳-۸-۱- محلات درون شهری به عنوان زمینه موضعی: ۳۹
۲-۳-۸-۲- اﻫﺪاف زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮا در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺪار. ۴۱
۲-۳-۹- زمینه گرایی در معماری: ۴۱
۲-۳-۱۰-مفهوم زمینه و زمینه گرایی: ۴۲
۲-۳-۱۰- ۱-معنای زمینه در معماری: ۴۲
۲-۳-۱۰-۲- عناصر موجود در زمینه: ۴۲
۲-۳-۱۱- مقیاس زمینه گرایی: ۴۳
۲-۳-۱۲- سلسله مراتب مقیاس زمینه گرایی.. ۴۳
۲-۳-۱۳- ابعاد زمینه گرایی: ۴۳
۲-۳-۱۴- زمینه کالبدی: ۴۴
۲-۳-۱۵- زمینه تاریخی: ۴۵
۲-۳-۱۶- زمینه اجتماعی – فرهنگی: ۴۶
۲-۳-۱۷- معماری زمینه گرا: ۴۷
۲-۳-۱۸- نمونه های موردی از زمینه گرایی در معماری: ۴۸
۲-۳-۱۹- مفاهیم هویت بخشی: ۵۰
۲-۳-۱۹-۱- هویت: ۵۰
۲-۳-۲۰- محله: ۵۰
۲-۳-۲۰-۱- هویت محله ای: ۵۱
۲-۳-۲۰-۲- هویت فرهنگی: ۵۲
۲-۳-۲۰-۳- هویت اجتماعی: ۵۲
فصل سوم: ۵۳
۳-۱- بوشهر: ۵۵
۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی: ۵۵
۳-۱-۲- تاریخچه: ۵۶
۳-۱-۳- وجه تسمیه: ۵۸
۳-۱-۴- آسیب شناسی بافت تاریخی بوشهر: ۵۹
۳-۱-۵- معماری بوشهر: ۶۱
۳-۱-۵-۱- نگاه بوم گرایانه و مردم وار: ۶۷
۳-۱-۵-۲- حیاط در خانه های بافت قدیم بوشهر: ۶۷
۳-۱-۵-۳- ورودی: ۷۰
۳-۱-۵-۴- اتاق ها: ۷۱
۳-۱-۵-۵- شناشیل: ۷۳
۳-۱-۵-۶- طارمه: ۷۴
۳-۱-۵-۷- بام: ۷۴
۳-۱-۵-۸- مصالح: ۷۵
۳-۱-۶- محلات بوشهر : ۷۵
۳-۱-۶-۱- محله شنبدی ( شنبه ئی): ۷۶
۳-۱-۷- بررسی های اقلیمی زمینه طراحی: ۷۷
۳-۱-۷-۱- تقسیمات اقلیمی استان بوشهر. ۷۷
۳-۱-۷-۲- بررسی تطبیقی شاخص های اقلیمی با معماری سنتی بوشهر : ۷۸
۳-۱-۷-۲-۱-  شاخص دمای مؤثر ET: 78
3-1-7-2-2- شاخص ماهانی: ۷۹
۳-۱-۷-۲-۳- شاخص ایوانز: ۸۱
۳-۱-۷-۲-۴-  شاخص راحتی بافت: ۸۲
۳-۱-۷-۲-۵- شاخص زیست-اقلیمی ساختمانی: ۸۳
۳-۲- تحلیل سایت مورد نظر: ۸۶
۳-۲-۱- دید به سایت: ۸۷
۳-۲-۲- دید از سایت: ۸۸
همجواری ها: ۹۰
فصل چهارم: ۹۱
مقدمه: ۹۲
۴-۱- نتیجه گیری: ۹۳
۴-۱-۱- تعیین رویکرد های اصلی در مرمت ابنیه در محدوده بافت: ۹۳
۴-۱-۲- نوع برخورد با مسجد شنبدی : ۹۶
۴-۱-۳- پتانسیل های گردشگری شهر بوشهر: ۹۷
۴-۱-۴- انتخاب الگوی مناسب: ۹۸
فصل پنجم: ۱۰۰
فصل پنجم: طراحی… ۱۰۱
۵-۱-طرح: ۱۰۱
بنای اقامتی: ۱۰۳
. ۱۰۴
نمای بنای اقامتی: ۱۰۵
. ۱۰۵
. ۱۰۵
. ۱۰۶
پرسپکتیو های بنای اقامتی : ۱۰۶
. ۱۰۶
. ۱۰۷
. ۱۰۸
. ۱۰۹
منابع و مآخذ: ۱۱۰
فهرست منابع لاتین: ۱۱۴
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول:

 

جدول۱: مبانی نظری زمینه گرایی ………………………………… ۴۷
جدول ۲: دمای مؤثر بوشهر بین سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۹ ………………………………… ۷۹
جدول ۳: وضعیت آب و هوایی شهر بوشهر ………………………………… ۸۱
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • محمدی محمد
 • ۰
 • ۰

۳‌.۲‌.۳‌   سیستم تثبیت کننده زیپفیکس…. ۳۶
۳‌.۳‌   جمع‌بندی… ۴۰
۴   فصل چهارم شبیه‌سازی بستن و تثبیت جناغ سینه. ۴۴
۴‌.۱‌   مدل المان محدود. ۴۵
۴‌.۱‌.۱‌   الگوریتم حل مسئله. ۴۵
۴‌.۱‌.۲‌   هندسهی مدل.. ۴۷
۴‌.۱‌.۲‌.۱‌   مدل‌سازی قفسه سینه. ۴۸
۴‌.۱‌.۲‌.۲‌   مدل‌سازی زیپ فیکس…. ۵۸
۴‌.۱‌.۲‌.۳‌   مونتاژ مدل سه‌بعدی.. ۶۱
۴‌.۱‌.۳‌   خواص مواد ورودی نرم افزار. ۶۲
۴‌.۱‌.۴‌   مراحل شبیه‌سازی… ۶۲
۴‌.۱‌.۵‌   شرایط تقابل.. ۶۳
۴‌.۱‌.۶‌   نیرو و شرایط مرزی… ۶۳
۴‌.۱‌.۷‌   مش بندی… ۶۵
۵   فصل پنجم نتایج و بحث.. ۶۷
۵‌.۱‌   نتایج مدل‌سازی… ۶۸
۵‌.۱‌.۱‌   نتایج مرحله اول مدل‌سازی؛ بسته شدن زیپ فیکس ها ۶۸
۵‌.۱‌.۲‌   نتایج مرحله دوم مدل‌سازی؛ اعمال نیروی فیزیولوژیکی.. ۷۵
۵‌.۲‌   بحث و نتیجه گیری… ۸۵
۵‌.۲‌.۱‌   مرحله اول؛ بسته شدن زیپفیکس ها ۸۵
۵‌.۲‌.۲‌   مرحله دوم؛ اعمال نیروی فیزیولوژیک…. ۸۷
۶    فصل ششم جمع‌بندی و پیشنهاد‌ها ۹۰
منابع و مراجع. ۹۵

 

 

 

 

 

فهرست اشکال صفحه

شکل ‏۱‌.‌‌۱  روش های تثبیت جناغ سینه[۶]. ۴
شکل ‏۲‌.‌‌۱  قفسه سینه انسان[۹]. ۸
شکل ‏۲‌.‌‌۲  تصویر سینه، عکس‌برداری شده با پرتو ایکس[۱۰]. ۹
شکل ‏۲‌.‌‌۳  دنده های قفسه سینهی انسان[۱۱]. ۱۰
شکل ‏۲‌.‌‌۴  عضلات سینه انسان[۱۲]. ۱۲
شکل ‏۲‌.‌‌۵  محل قرارگیری دیافراگم[۱۳]. ۱۳
شکل ‏۲‌.‌‌۶  آناتومی جناغ سینه[۶]. ۱۵
شکل ‏۲‌.‌‌۷  تفاوت ساختار و نوع بافت جناغ را در مقطع عرضی[۱۲]. ۱۷
شکل ‏۲‌.‌‌۸  حجمها و ظرفیتهای ریوی[۱۲]. ۱۸
شکل ‏۲‌.‌‌۹ انواع بارگذاری جناغ[۱۲]. ۲۰
شکل ‏۳‌.‌‌۱  تثبیت جناغ با سیم[۲۸, ۲۹]. ۲۴
شکل ‏۳‌.‌‌۲  نتایج بارگذاری چرخه ای در سیستم تثبیت با سیم و سیستم پیچ و پلاک[۲۳]. ۲۵
شکل ‏۳‌.‌‌۳  سیستم سریع تالن[۳۱]. ۲۶
شکل ‏۳‌.‌‌۴  بستن جناغ سینه با استفاده ار سیستم پیچ و پلاک[۳۳]. ۲۷
شکل ‏۳‌.‌‌۵  پیچ‌های کورتیکال.. ۲۹
شکل ‏۳‌.‌‌۶  پیچ کنسلوس نیم رزوه[۳۶]. ۲۹
شکل ‏۳‌.‌‌۷  پیچ کورتیکال دارای Self tap [37]. 30
شکل ‏۳‌.‌‌۸  پلاک ساده[۳۰]. ۳۰
شکل ‏۳‌.‌‌۹  پلاک H (چپ) و پلاک X (راست)[۵, ۳۰]. ۳۱
شکل ‏۳‌.‌‌۱۰  طرح میکروتثبیت کننده بایومت[۲۹]. ۳۳
شکل ‏۳‌.‌‌۱۱  سیستم پلاک وی ال پی فوت گروه اسمیت و نفیو[۳۹]. ۳۴
شکل ‏۳‌.‌‌۱۲  سیستم تیاس قفل رزوهای کی ال اس مارتین[۴۰]. ۳۵
شکل ‏۳‌.‌‌۱۳ سیستم قفل سریع سینتز سی اس ال پی[۴۱]. ۳۶
شکل ‏۳‌.‌‌۱۴ سیستم تثبیت کننده جناغ زیپ فیکس[۴۲]. ۳۷
شکل ‏۳‌.‌‌۱۵ سیستم زیپ فیکس به همراه دستگاه اعمال نیرو[۴۳]  الف: نحوه بریدن قسمت اضافی زیپ فیکس   ب: نحوه اعمال نیروی ۲۰۰ نیوتونی توسط دستگاه. ۳۷
شکل ‏۳‌.‌‌۱۶ نتایج مقایسه استحکام خستگی برای سیستم زیپ فیکس و روش سیم[۴۳]. ۳۹
شکل ‏۳‌.‌‌۱۷ نتایج مقایسه برش استخوان برای سیستم زیپ فیکس و روش سیم[۴۳]. ۳۹
شکل ‏۴‌.‌‌۱ مدل کلی المان محدود برای جناغ سینه، الف: مدل کلی تثبیت با ورق و پیچ[۴۹]، ب: مدل کلی تثبیت با سیم[۵۰]. ۴۶
شکل ‏۴‌.‌‌۲ مدل محلی المان محدود برای تثبیت با ورق و پیچ شامل سه لایه استخوان و خواص هرکدام از اجزا[۴۹]. ۴۶
شکل ‏۴‌.‌‌۳  ایجاد مدل هندسی با بهره گرفتن از تصویربرداری سه‌بعدی با کمک نرم‌افزار Mimics [51]. 48
شکل ‏۴‌.‌‌۴  ورود تصاویر به نرم‌افزار Mimics و تعیین موقعیت‌های شش‌گانه برای جهت‌گیری صحیح مدل.. ۴۹
شکل ‏۴‌.‌‌۵  استفاده از ابزار Thresholding و ایجاد Mask.. 50
شکل ‏۴‌.‌‌۶  ایجاد مدل سه‌بعدی اولیه و مشاهده قسمت‌های اضافی مدل.. ۵۱
شکل ‏۴‌.‌‌۷  حذف بخش‌های زائد مدل با بهره گرفتن از ابزارهای اصلاحی دوبعدی… ۵۱
شکل ‏۴‌.‌‌۸  حذف بخش‌های زائد مدل که در شکل ۵ نمایش داده‌شده‌اند.. ۵۲
شکل ‏۴‌.‌‌۹  حذف بخش‌های زائد در نماهای دوبعدی و تأثیر آن بر مدل سه‌بعدی… ۵۲
شکل ‏۴‌.‌‌۱۰  حذف بخش‌های زائد در نماهای دوبعدی و تأثیر آن بر مدل سه‌بعدی… ۵۳
شکل ‏۴‌.‌‌۱۱  اصلاح مدل با بهره گرفتن از ابزارهای سه‌بعدی… ۵۳
شکل ‏۴‌.‌‌۱۲  استفاده از ابزار Boolean Operations به‌منظور ایجاد مدل جناغ و غضروف‌ها از مدل اولیه. ۵۴
شکل ‏۴‌.‌‌۱۳  آماده‌سازی نهایی سه بخش مدل شامل دنده‌ها، غضروف و جناغ.. ۵۴
شکل ‏۴‌.‌‌۱۴  فرمت‌هایی که امکان استفاده از آن‌ ها برای ادامه مراحل مدل‌سازی وجود داشت… ۵۵
شکل ‏۴‌.‌‌۱۵  مختصات نقاط در فایل خروجی ابر نقاط… ۵۶
شکل ‏۴‌.‌‌۱۶  ایجاد مش سطحی با بهره گرفتن از ابر نقاط… ۵۶
شکل ‏۴‌.‌‌۱۷  مدل مونتاژ شده، شامل تمام قسمت های مدل قفسه سینه. ۵۷
شکل ‏۴‌.‌‌۱۸  مدل نهایی جناغ برای وارد کردن در نرم افزار المان محدود. ۵۸
شکل ‏۴‌.‌‌۱۹   A : مدل واقعی زیپ فیکس  B : نحوه قرارگیری زیپ فیکس بر روی جناغ سینه پس از جراحی[۴۲]. ۵۹
شکل ‏۴‌.‌‌۲۰  نحوه ساده سازی برای انتخاب مدل المان محدود زیپ فیکس (از چپ به راست) ۶۰
شکل ‏۴‌.‌‌۲۱  هندسه زیپ فیکس برای ماده پلی اتیلن،  الف: ارتفاع ۳ میلیمتر(UHMWPE) ب: ارتفاع ۱٫۲ میلیمتر (UHMWPE-New Design) 60
شکل ‏۴‌.‌‌۲۲  مدل نهایی مونتاژ شده برای وارد کردن در نرم افزار المان محدود. ۶۱
شکل ‏۴‌.‌‌۲۳  شرایط مرزی مرحله بستن زیپ فیکس ها ۶۴
شکل ‏۴‌.‌‌۲۴  شرایط مرزی مرحله اعمال نیروی فیزیولوژیکی مانند سرفه. ۶۵
شکل ‏۴‌.‌‌۲۵  نمودار بررسی استقلال شبکه مش بندی… ۶۶
شکل ‏۵‌.‌‌۱  نمودار نیرو-جابجایی برای زیپ فیکس ها در طرح پیک در مرحله بسته شدن.. ۶۹
شکل ‏۵‌.‌‌۲  نمودار نیرو-جابجایی برای زیپ فیکس ها در طرح پلی‌اتیلن در مرحله بسته شدن.. ۶۹
شکل ‏۵‌.‌‌۳  نمودار نیرو-جابجایی برای زیپ فیکس ها در طرح پلی‌اتیلن با طراحی جدید در مرحله بسته شدن.. ۷۰
شکل ‏۵‌.‌‌۴  تنش وان میسس زیپ فیکس ها در مرحله بستن زیپ فیکس ها،  ۱- طرح پیک،   ۲- طرح پلی اتیلن،  ۳- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. ۷۱
شکل ‏۵‌.‌‌۵  تنش وان میسس جناغ در مرحله بستن زیپ فیکس ها، ۱- طرح پیک،    ۲- طرح پلی اتیلن،       ۳- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. ۷۲
شکل ‏۵‌.‌‌۶   کرنش اصلی ماکزیمم زیپ فیکس ها در مرحله ۱،   ۱- طرح پیک،  ۲- طرح پلی اتیلن،  ۳- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. ۷۳
شکل ‏۵‌.‌‌۷  تنش فشاری تماسی ( بر حسب MPa) ایجاد شده در سطح تماس دونیمه جناغ در مرحله بستن زیپ فیکس ها، ۱- طرح پیک،  ۲- طرح پلی اتیلن،  ۳- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. ۷۴
شکل ‏۵‌.‌‌۸  سه ناحیه در نظر گرفته‌شده برای بررسی فاصله ایجاد شده بین دونیمه جناغ.. ۷۶
شکل ‏۵‌.‌‌۹  نمودار نیرو بر اساس فاصله ایجاد شده در مرحله اعمال نیروی کشش در طرح پیک…. ۷۷
شکل ‏۵‌.‌‌۱۰  نمودار نیرو بر اساس فاصله ایجاد شده در مرحله ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

عمال نیروی کشش در طرح پلی‌اتیلن… ۷۷
شکل ‏۵‌.‌‌۱۱  نمودار نیرو بر اساس فاصله ایجاد شده در مرحله اعمال نیروی کشش برای طرح پلی‌اتیلن با طراحی جدید.. ۷۸
شکل ‏۵‌.‌‌۱۲  تنش وان میسس زیپفیکس ها در مرحله اعمال نیروی فیزیولوژیک،  ۱- طرح پیک، ۲- طرح پلی اتیلن،    ۳- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. ۷۹
شکل ‏۵‌.‌‌۱۳ تنش وان میسس جناغ در مرحله اعمال نیروی فیزیولوژیک ،   ۱- طرح پیک،   ۲- طرح پلی اتیلن،  ۳- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. ۸۰
شکل ‏۵‌.‌‌۱۴ کرنش اصلی ماکزیمم زیپ فیکس ها در مرحله اعمال نیروی فیزیولوژیک ،    ۱- طرح پیک،  ۲- طرح پلی اتیلن،  ۳- طرح پلی اتیلن با طراحی جدید.. ۸۱
شکل ‏۵‌.‌‌۱۵ تنش فشاری تماسی ( بر حسب MPa) ایجاد شده در سطح تماس دونیمه جناغ برای طرح پیک در مرحله اعمال نیروی کشش، (۱: نیروی N 367 ،  ۲: نیروی N 735 ،  ۳: نیروی N 872 ،  ۴: نیروی N 14700) 82
شکل ‏۵‌.‌‌۱۶ تنش فشاری تماسی ( بر حسب MPa) ایجاد شده در سطح تماس دونیمه جناغ برای طرح پلی‌اتیلن در مرحله اعمال نیروی کشش ۱: نیروی N 367   ۲: نیروی N 735   ۳: نیروی N 872    ۴: نیروی N 14700.. 83
شکل ‏۵‌.‌‌۱۷ تنش فشاری تماسی ( بر حسب MPa) ایجاد شده در سطح تماس دونیمه جناغ برای طرح جدید در مرحله اعمال نیروی کشش   ۱: نیروی N 367    ۲: نیروی N 735     ۳: نیروی N 872     ۴: نیروی N 14700.. 84
شکل ‏۵‌.‌‌۱۸  بیشینه تنش وان میسس جناغ (MPa) در مرحله بستن زیپ فیکس….. ۸۶

 • محمدی محمد